วันที่ 7 กันยายน 2559
อบรมระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
(Special Education Technology : SET)
(พิการเรียนรวม)
ณ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย

อบรมระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ