ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 25
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 25