วันที่ 21 สิงหาคม 2560
การพัฒนาบุคลากรครู ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการศึกษาสำหรับเด็กนอกโรงเรียน
โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานยูเนสโก้ กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนรูม อ.เมือง จ.เชียงราย

การพัฒนาบุคลากรครู