วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนสุข สนุกสอน”
ระดับ Node 2
(จังหวัดน่าน – เชียงราย)
โครงการวิชัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
(School Quality Improvement  Programe : sQip)
ณ โรงแรมเทวราช จังกวัดน่าน

อบรมโรงเรียนในโครงการ sQip