วันที่ 25 มกราคม 2563
อบรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Technology)
การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
(P-School Checking Program)
ณ หอประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกาาเชียงราย เขต 4

อบรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา