วันที่ 06 มีนาคม 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฬนางานวิจัยในชั้นเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยห้อม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาเชียงราย เขต 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”