วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียน
ภาคเหนือ
การนำกระบวนการเรียนรู้ PLC เข้าสู่ชั้นเรียน
ภายใต้โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง : sQip
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ