วันที่ 24 มีนาคม 2561
การอบรมพัฒนาสักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ ห้องประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อ.เทิง จ.เชียงราย

อบรมระบบอินเทอร์เน็ต