วันที่ 5-6 มีนาคม 2560
การประชุมปฏิบัติการสร้างแกนนำกระบวนการ Q-Goal
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข
ด้วยกระบวนการ Q-PLC และ Q-Network
ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
Node 2 น่านขเชียงราย

อบรมโรงเรียนในโครงการ sQip