วันที่ 18-20 มกราคม 2560
WUNCA ครั้งที่ 34
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรม WUNCA ครั้งที่ 34