วันที่ 14 กันยายน 2562
การอบรมโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบ office
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ ห้องประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อ.เทิง จ.เชียงราย

อบรมโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์