รับเกียรติบัตรผลงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
จาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

คอม ประเทศ
สังคม ประเทศ

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69