วันที่ 05 สิงหาคม 2563
ประชุมดำเนินการประเมินคุณณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ณ หอประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกาาเชียงราย เขต 4

ประชุมดำเนินการประเมินคุณณธรรม