65-05-20 ขอไปราชการ1 20-24

65-05-25 ขอไปราชการ 25-27 65-05-20 ขอไปราชการคำสั่งแต่งตั้ง

 

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขต 20-27 พ.ค. 65