จัดอบรมคอมพิวเตอร์นักเรียน
โดยอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม School Master และการสร้าง Sticker Line และพวงกุญแจ

จัดอบรมคอมพิวเตอร์นักเรียน